Na základe zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov notár ako oprávnená osoba vykonáva zaručenú konverziu dokumentov.

Zaručená konverzia umožňuje:

 • prevod dokumentu z listinnej formy do elektronickej,
 • prevod dokumentu z elektronickej formy do listinnej,
 • prevod dokumentu z elektronickej formy do elektronickej (napr. zmena formátu dokumentu), pričom stále platí, že nový dokument si zachováva právne účinky pôvodného dokumentu.

Poplatky za zaručenú konverziu:

 • za úkon transformácie každej aj začatej strany novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe pri zaručenej konverzii z elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe formát A4: 0,24 EUR
 • za vytvorenie osvedčovacej doložky zaručenej konverzie dokumentu z elektronickej podoby do listinnej podoby: 1,20 EUR
 • za úkon transformácie každej aj začatej strany pôvodného dokumentu pri zaručenej konverzii dokumentu v listinnej podobe do elektronického dokumentu A4: 0,36 EUR
 • za vytvorenie osvedčovacej doložky zaručenej konverzie dokumentu z listinnej podoby do elektronickej podoby: 1,80 EUR
 • hotové výdavky (na tlač dokumentov), a to v sume za vyhotovenie:
  a) jednej čiernobielej strany formátu A4: 0,06 EUR
  b) obojstranného čiernobieleho listu formátu A4: 0,07 EUR
Zaručená konverzia dokumentov