Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob určenia upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.

Jej úplné znenie si môžete pozrieť tu:  31/1993 Z.z. – Vyhláška Ministerstva spravodlivost… – SLOV-LEX (slov-lex.sk)

Najčastejšie notárske poplatky:

  • osvedčenie 1 podpisu: 2,87 EUR
  • osvedčenie 1 strany listiny: 1,60 EUR
  • osvedčenie 1 strany listiny (použitie v cudzine): 3,19 EUR
  • výpis z obchodného registra (2 strany): 3,19 EUR

O poplatku za konkrétny úkon Vás môžeme informovať vopred aj telefonicky.

Platba je možná aj kartou.