Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob určenia upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.

Jej úplné znenie spolu s prílohou (Sadzobníkom na výpočet odmeny notára za notársku činnosť) si môžete pozrieť tu:  
31/1993 Z.z. – Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o odmenách a náhradách notárov – SLOV-LEX (slov-lex.sk)
príloha k Vyhláške Ministerstva spravodlivosti... - č. 31/1993 Z.z. – SLOV-LEX (slov-lex.sk)