notar Bratislava

Postavenie a činnosť notárov upravuje zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Notár je nositeľom právnej prevencie a štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť.

Notárskou činnosťou je

I. Notárske zápisnice

 • zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpne, darovacie a zámenné zmluvy, dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva)
 • záložné zmluvy
 • nájomné zmluvy
 • zmluvy o zriadení a zrušení vecného bremena
 • dohody o zúžení a rozšírení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a o výhrade jeho vzniku
 • dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vyhlásenia povinných osôb podľa § 45 Exekučného poriadku (exekučné tituly)
 • právne úkony v obchodných veciach (zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, rozhodnutia jediného spoločníka a jediného akcionára) jediného
 • závety, listiny o vydedení a iné úkony pre prípad smrti alebo odvolanie týchto úkonov

II. Osvedčovanie právne významných skutočností

 • osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • osvedčenie o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • osvedčenie o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • osvedčenie o protestácii zmeniek
 • osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • osvedčenie o tom, že je niekto nažive
 • osvedčenie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
 • osvedčenie o iných skutočnostiach

III. Notárske úschovy

 • úschova závetu
 • úschova inej listiny, listinného cenného papiera
 • úschova peňazí
 • úschova hnuteľnej veci (na účely splnenia záväzku)

IV. Notárske centrálne registre

 • Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo)
 • Notársky centrálny register závetov (NCRza)
 • Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp)
 • Notársky centrálny register dražieb (NCRdr)
 • Notársky centrálny register listín (NCRls)

V. Činnosť súdneho komisára

 • konanie o dedičstve
 • konanie o umorení listiny

VI. Ďalšia činnosť

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým osobám

 • poskytovať právne rady,
 • spisovať iné listiny,
 • vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak,
 • poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.