Odmena notára za notársku činnosť


Vyhláška 31/1993 Z.z.

Položka A

Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice

1. Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2, alebo o osvedčenie iných skutkových dejov, alebo osvedčenie o vyhlásení
z prvých 3 319,39 € základu 1 %
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu 0,7 %
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu 0,5 %
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu 0,3 %
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu 0,1 %
z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 € 0,05 %
najmenej 16,60 €
Suma nad 1 659 695,94 € sa do základu nezapočítava
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 66,39 €
2. Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov 26,56 €
3. Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení 49,79 €
4. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb 165,97 €
5. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive 13,28 €
6. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje 1,33 €
7. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb 23,24 €
8. Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov 13,28 €

Položka B

1. Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici 16,60 €
2. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje 1,33 €

Položka C

1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 1,33 €
2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 2,66 €
3. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis 1,99 €

Položka D

1. Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditelného cenného papiera, za každý protestovaný papier
z prvých 3 319,39 € základu 1 %
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu 0,5 %
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu 0,3 %
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu 0,1 %
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu 0,05 %
najmenej 66,39 €
Suma nad 663 878,38 € sa do základu nezapočítava
2. Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov 16,60 €

Položka E

Za prijatie do úschovy :

1. Ak ide o listinu 26,56 €
2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze
pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 € 23,24 €
pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane 49,79 €
pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane 99,58 €
pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane 165,97 €
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € 331,94 €
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 33,19 €

Položka F

1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú, aj začatú hodinu 1 €
2. Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol 3,32 €

Položka G

Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu 1,99 €

Položka H

Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu 1,99 €

Položka I

Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov 3,32 €

Položka J

1. Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky
pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 € 33,19 €
pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane 49,79 €
pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane 82,98 €
pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane 116,18 €
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € 182,57 €
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 33,19 €
2. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv 16,60 €
3. Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka 3,32 €

Položka K

1. Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb 16,60 €
2. Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb 9,96 €

Položka L

1. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu 1,33 €
2. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu
na dobu kratšiu ako štrnásť dní 1,33 €
na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov 1,99 €
na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov 2,66 €
na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka 3,32 €
na dobu od jedného roka do troch rokov 3,98 €
na dobu neurčitú 4,65 €
3. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín 6,64 €
4. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín 6,64 €

Položka M

Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve.


Komentáre sú uzavreté.