Odmena notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve


Vyhláška 31/1993 Z.z.

Prvý oddiel

Odmena notára ako súdneho komisára

§ 11

Odmena notára ako súdneho komisára (ďalej len „súdny komisár”) za úkony vykonané v konaní o dedičstve, ktoré bolo zastavené, je 13 €.

§ 12

1. Základom odmeny súdneho komisára za iné úkony vykonané v konaní o dedičstve, ako sú uvedené v § 11, je všeobecná hodnota majetku poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.

2. Ak je predmetom konania o dedičstve majetok poručiteľa, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo konanie o dedičstve skončené, základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v tomto konaní je všeobecná hodnota tohto majetku.
3. Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.

§ 13

Odmena uvedená v § 12 ods. 1 je
z prvých 3 300 € základu 2 %
z presahujúcej sumy až do 16 500 € základu 1 %
z presahujúcej sumy až do 33 100 € základu 0,7 %
z presahujúcej sumy až do 99 500 € základu 0,4 %
z presahujúcej sumy až do 663 800 € základu 0,2 %
najmenej 23 €
Suma nad 663 800 € sa do základu nezapočítava

§ 14

1. Odmenu určenú podľa § 11 alebo vypočítanú podľa § 13 môže súd primerane zvýšiť, najviac však o 50 %, ak úkony notára boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.

2. Ak bolo v dedičskom konaní činných viac notárov alebo ak notár vykonal len niektoré úkony, patrí mu podiel odmeny určenej podľa § 11 alebo vypočítanej podľa § 13, prípadne zvýšenej podľa odseku 1, ktorý zodpovedá rozsahu jeho činnosti.


Druhý oddiel

Odmena správcu dedičstva

§ 15

Ak je správcom dedičstva notár (ďalej len “správca dedičstva”), základom odmeny je všeobecná hodnota poručiteľovho majetku, na správu ktorého bol správca dedičstva ustanovený. Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.

§ 16

Ak správca dedičstva vykoná správu poručiteľovho majetku alebo jeho časti štyri mesiace, patrí mu odmena vo výške vypočítanej podľa § 13; ak vykonáva správu kratší alebo dlhší čas, odmena sa mu pomerne zníži alebo zvýši.

§ 17

Odmenu vypočítanú podľa § 16 môže súd primerane zvýšiť, najviac však o 50 %, ak úkony správcu dedičstva pri správe dedičstva boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.


Tretí oddiel

Náhrada niektorých hotových výdavkov súdneho komisára a správcu dedičstva

§ 18

1. Ak ďalej nie je uvedené inak Súdny komisár a správca dedičstva majú popri nároku na odmenu aj nárok na

a) náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov Notarskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému a iné),
b) náhradu za stratu času.

2. Súdny komisár a správca dedičstva sa môžu so žiadateľom vopred dohodnúť na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva.

3. Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov.

4. Notár zisťuje všeobecnú hodnotu majetku na účely odmeny na vlastné náklady. Ak v dôsledku odvolania proti výroku o odmene notára vzniknú ďalšie trovy spojené so zisťovaním všeobecnej hodnoty majetku, notár ich znáša v prípade, ak dokazovaním bola zistená všeobecná hodnota majetku nižšia, ako určil notár.

Komentáre sú uzavreté.