Notárske služby

Postavenie a činnosť notárov upravuje zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení jeho noviel.

Notár je nositeľom právnej prevencie a štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť.

Notárskou činnosťou je:

1. spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch:

 • zmluvy
 • závety

2. osvedčovanie právne významných skutočností

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny
 • o pravosti podpisu na listine
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o protestácii zmeniek
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • o vyhlásení o vydržaní
 • o splnení podmienok ustanovených osobitným zákonom
 • o iných skutočnostiach

3. úkony vo veciach notárskych úschov (úschova listín najmä závetov, peňazí)

4. úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov (závetov, záložných práv, dražieb, listín).

Ak tak ustanoví Notársky poriadok alebo osobitný zákon (Občiansky súdny poriadok) notár vykonáva aj ďalšie činnosti (koná v mene súdu v dedičských veciach ako súdny komisár na základe poverenia vydaného súdom).

Ak Notársky poriadok alebo osobitný zákon neustanovuje inak, notár môže ako svoju osobitnú činnosť vykonávať funkciu mediátora a funkciu rozhodcu.

V prípade, že sa chcete bližšie informovať o našich službách, alebo máte konkrétne otázky, kontaktujte nás na našej adrese alebo nám zašlite email.

Komentáre sú uzavreté.